Hail to the soldier, Hail to the farmer

Jai Jawan Jai Kisan

Lal Bahadur Shashtri

Leave a Reply